Click here to view this snippet in an iframe.

Làm sao thanh toán?

Edit
Bạn có một tài liệu cần dịch. Câu hỏi của bạn là "Làm thế nào để thanh toán?"

Để thanh toán bạn có thể sử dụng chức năng "Chuyển tiền qua tài khoản" ở góc trên bên trái của website. Hình thức thanh toán là chuyển tiền thông qua tài khoản. Bạn có thể lựa chọn một trong các tài khoản của chúng tôi.
Sau khi chúng tôi nhận được tiền, công việc sẽ được thực hiện.