Đăng ký tham gia một loại hình công việc

Đăng ký tham gia một loại hình công việc nghĩa là nói với người khác rằng bạn có khả năng làm loại công việc đó, và người khác sẽ tìm tới bạn. Tìm hiểu thêm

Dịch thuật tiếng Anh ! !

So nguoi lam viec
So nguoi thue bao

Dịch thuật tiếng Đức ! !

So nguoi lam viec
So nguoi thue bao

Dịch thuật tiếng Nga ! !

So nguoi lam viec
So nguoi thue bao

Dịch thuật tiếng Nhật ! !

So nguoi lam viec
So nguoi thue bao

Dịch thuật tiếng Pháp ! !

So nguoi lam viec
So nguoi thue bao